Παναγής Καππάτος-Νέες διατάξεις για τη δικαιοσύνη: Μείωση καθυστερήσεων και βελτίωση της απόδοσης των δικαστηρίων

Newsroom

Συμμετείχα με ομιλία μου στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α΄ 8) – Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Αυτό το σημαντικό νομοσχέδιο φέρνει αναγκαίες αλλαγές που στοχεύουν στη βελτίωση και επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας έχουν πρόσβαση σε μια δικαιοσύνη που είναι γρήγορη, αμερόληπτη και αποτελεσματική.

Το νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο σύστημα προδικασίας, εξασφαλίζοντας ότι οι υποθέσεις θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες πριν φτάσουν στο ακροατήριο. Αυτό θα μειώσει τις καθυστερήσεις και θα επιτρέψει την ταχύτερη έκδοση αποφάσεων. Επιπλέον, μεταφέρει ορισμένες κατηγορίες διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, αποσυμφορώντας έτσι το Συμβούλιο και επιτρέποντάς του να ασχοληθεί με τις πιο σύνθετες υποθέσεις.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΚΥΛΙΑ ΕΠΕ

Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι η ενίσχυση του θεσμού της πιλοτικής δίκης, αποφεύγοντας τις μαζικές παρεμβάσεις και επιτρέποντας στους διαδίκους να υποβάλουν υπόμνημα αντί για παρέμβαση. Αυτό θα διευκολύνει την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική έκδοση αποφάσεων.

Επίσης, ενισχύεται η στελέχωση και η λειτουργία των Διοικητικών Πρωτοδικείων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να μισθώνει ακίνητα για τη στέγαση των δικαστηρίων, επιτρέποντας την ευελιξία και την ταχύτητα στην κάλυψη των αναγκών στέγασης.

Στην ομιλία μου, τόνισα ότι η αμεροληψία και η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης είναι βασικοί πυλώνες της δημοκρατίας μας.Οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης έχουν σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία μας, επηρεάζοντας την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Οι αλλαγές αυτές είναι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. Οι υποθέσεις θα εκδικάζονται γρηγορότερα, οι αποφάσεις θα είναι πιο ακριβείς και η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα θα ενισχυθεί.

Τέλος, υπογράμμισα ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο φιλελεύθερων αξιών και εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, προωθώντας τη σύγκλιση της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα δικαιοσύνης και διαφάνειας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την τοποθέτησή μου στο παρακάτω βίντεο:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Συζητάμε, σήμερα, ακόμη ένα σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο φέρνει αλλαγές που στόχο έχουν να βελτιώσουν και να επιταχύνουν την απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Αυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού μας συστήματος και για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας έχουν πρόσβαση σε μια δικαιοσύνη που είναι γρήγορη, αμερόληπτη και αποτελεσματική.

Το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την εξάλειψη των δυσλειτουργιών που υπάρχουν σήμερα στη διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων. Πρώτον, εισάγει ένα νέο σύστημα προδικασίας που θα εξασφαλίσει ότι οι υποθέσεις θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες πριν φτάσουν στο ακροατήριο. Αυτό θα βοηθήσει να μειωθούν οι καθυστερήσεις και θα επιτρέψει την ταχύτερη έκδοση αποφάσεων. Η απουσία ενός σταδίου προδικασίας και οι ελλείψεις αυστηρών προθεσμιών για τη συγκέντρωση των στοιχείων του φακέλου είναι προβλήματα που έχουν αναγνωριστεί και που τώρα επιδιώκουμε να διορθώσουμε.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει τη μεταφορά ορισμένων κατηγοριών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια. Αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτρέποντάς του να ασχοληθεί με τις πιο σοβαρές και σύνθετες υποθέσεις, ενώ οι υπόλοιπες υποθέσεις θα μπορούν να εκδικάζονται πιο γρήγορα στα κατώτερα δικαστήρια. Αυτός ο ανακαθορισμός της δικαστηριακής ύλης είναι κρίσιμος για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και την καλύτερη λειτουργία των δικαστηρίων μας.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η ενίσχυση του θεσμού της πιλοτικής δίκης. Ο θεσμός αυτός έχει αποδειχθεί πολύτιμος για την ταχεία επίλυση ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι η άσκηση χιλιάδων παρεμβάσεων είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έκδοσης αποφάσεων. Τώρα, με τις νέες ρυθμίσεις, θα αποφεύγονται οι μαζικές παρεμβάσεις και οι διάδικοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν υπόμνημα αντί να καταθέτουν παρέμβαση στη δίκη. Αυτό θα διευκολύνει επίσης την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική έκδοση αποφάσεων.

Επιπροσθέτως, το νομοσχέδιο προβλέπει την ενίσχυση της στελέχωσης και της λειτουργίας των Διοικητικών Πρωτοδικείων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να μπορούν αυτά τα δικαστήρια να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις και να απονέμουν δικαιοσύνη πιο αποτελεσματικά. Η προσθήκη νέων θέσεων και η αναβάθμιση των καθηκόντων των εισηγητών θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στη βελτίωση της λειτουργίας αυτών των δικαστηρίων.

Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αναφερθώ και στις μείζονος σημασίας τροπολογίες που έχουν προστεθεί στο νομοσχέδιο. Μια σημαντική τροπολογία αφορά τη δυνατότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μισθώνει ακίνητα για τη στέγαση των δικαστηρίων σε όλη την επικράτεια, κατά παρέκκλιση του τρόπου διενέργειας μισθώσεων για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών. Αυτό θα επιτρέψει την ευελιξία και την ταχύτητα στην κάλυψη των αναγκών στέγασης των δικαστηρίων, κάτι που είναι κρίσιμο για την αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού μας συστήματος. Για τον σκοπό αυτό θα συσταθεί μια τριμελής επιτροπή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των καταλληλότερων ακινήτων.

Μια άλλη τροπολογία αφορά την προθεσμία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Έντυπου Τύπου, Υπομητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, καθώς και στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου. Η παράταση των προθεσμιών για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις και να εξασφαλίσουν την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μητρώα. Αυτή η τροπολογία είναι κρίσιμη για τη διαφάνεια και την κανονιστική συμμόρφωση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

η αμεροληψία και η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης είναι από τους βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας μας. Όταν το δικαστικό μας σύστημα λειτουργεί σωστά, η κοινωνία μας γίνεται πιο ευνομούμενη και πιο σταθερή. Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν πρόσβαση σε μια υπηρεσία που λειτουργεί χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο για τους εμπλεκόμενους διαδίκους, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της. Επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι απλά τεχνικές βελτιώσεις. Είναι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. Οι υποθέσεις θα εκδικάζονται γρηγορότερα, οι αποφάσεις θα είναι πιο ακριβείς και η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα θα ενισχυθεί. Ένας πολίτης που ξέρει ότι θα βρει δικαστική λύση σε εύλογο χρονικό διάστημα, είναι ένας πολίτης που μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του και τις υποθέσεις του με σιγουριά.

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης καινοτομίες που αφορούν την ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαδικασία της απονομής της δικαιοσύνης. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού του δικαστικού μας συστήματος.

Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο φιλελεύθερων αξιών που προωθούμε. Η βελτίωση της απονομής δικαιοσύνης ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, οι αλλαγές αυτές εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και προωθούν τη σύγκλιση της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα δικαιοσύνης και διαφάνειας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση του δικαστικού συστήματος στη χώρα μας. Οι συμπολίτες μας αξίζουν ένα σύστημα που να λειτουργεί προς όφελός τους και να διασφαλίζει τα δικαιώματά τους, ένα σύστημα που άλλωστε αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Η σημερινή συζήτηση είναι μια ευκαιρία για όλους μας να δείξουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για το κοινό καλό. Σας καλώ να στηρίξετε με την ψήφο σας το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και να στείλουμε ένα μήνυμα σύμπνοιας προς την κοινωνία σε ό,τι αφορά αξίες που σύσσωμοι στηρίζουμε αταλάντευτα.

Σας ευχαριστώ.

Advertismentspot_img
Advertismentspot_img
Advertismentspot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ