Δήμος Αργοστολίου:Ενημερώση για την Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων

Newsroom

Ο Δήμος Αργοστολίου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (1-5-2024 έως 31-10-2024), καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των παρακάτω αναφερόμενων χώρων όπως προχωρήσουν έως 30 Απριλίου 2024 στον απαιτούμενο καθαρισμό (απομάκρυνση ξερών δέντρων, ξερών κλαδιών, ξερών χόρτων, οποιωνδήποτε άλλων εύφλεκτων υλικών, αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων, απομάκρυνση των  κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης κλπ)   για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ  2549 Β’ /19-04-2023) υποχρέωση καθαρισμού προβλέπεται για τους παρακάτω χώρους:

1)Οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

2)Οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

3)Εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.) από τα όρια των ανωτέρω περιοχών,

4) Εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα.

Οι προαναφερόμενοι χώροι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί  καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως  31η Οκτωβρίου).

Σύμφωνα με το άρθρο  5 της ανωτέρω Πυροσβεστικής Διάταξης και άρθρ. 266 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α΄/28) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εφόσον εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επίδοση, θυροκόλληση ή κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, δεν υποβληθεί ένσταση ή η υποβαλλόμενη ένσταση δεν έχει γίνει αποδεκτή, το  πρόστιμο οριστικοποιείται. 

Εφόσον εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών ο υπόχρεος προχωρήσει στον καθαρισμό του χώρου, το πρόστιμο μειώνεται έως και 50%.

Ο Δήμος προσβλέπει στη συνεργασία των ιδιοκτητών των ακινήτων προς αποφυγή κάθε αρνητικής συνέπειας για το περιβάλλον, την περιουσία και την ζωή των πολιτών, αλλά και για την αποφυγή της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

Ο Δήμος Αργοστολίου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (1-5-2024 έως 31-10-2024), καλεί τους ιδιοκτήτες των παρακάτω αναφερόμενων χώρων όπως προχωρήσουν έως 31Μαρτίου 2024 και σύμφωνα με το Νομοθέτημα :

«Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.» (Β’ 3475)) στις απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους τους  ήτοι:

Στην Υποχρέωση Σύνταξης Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31η/03/2024. Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1) μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωσησυμβάντος πυρκαγιάς.

Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα  ακίνητα των  περιπτώσεων α έως ε για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024. 

α. βρίσκονται µέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:  

• σε δάση ή δασικά οικοσυστήµατα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79. 

• σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ηµιορεινών, ορεινών και ανώµαλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δηµόσιες, είτε είναι αναγνωρισµένες ως ιδιωτικές. 

• σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ηµιορεινές και µη κείµενες επί ανώµαλων εδαφών) της παρ. 3 του του άρθρου 5 π.δ. 32/2016. 

β. βρίσκονται εν όλω ή εν µέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α. 

γ. βρίσκονται µέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ.

ε. βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79.

Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.

Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.
Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον  Δήμο μας.

Προς διευκόλυνσή, σας γνωρίζουμε ότι στην KYA προσαρτώνται ως Παραρτήματα, υποδείγματα:

1). Του Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης σε περίπτωση συμβάντος δασικής πυρκαγιάς,  2).  Του  Εντύπου Ετήσιας Δήλωσης Εφαρμογής μέτρων Πυρασφαλείας, 

3).  Του Εντύπου Ελέγχου Εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων Πυρασφαλείας, 

ενώ αναφέρονται και χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη λήψη στοιχείων σχετικών με το αντικείμενο του κανονισμού.

Για τον εντοπισμό των υπόχρεων ιδιοκτητών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού προτείνεται η χρήση  των αναρτημένων δασικών χαρτών https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension.

Ο Αντιδήμαρχος

Διονύσιος Κωνσταντάτος

         

                                                         

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ